Pani Bano, Erika. 2022. ┬ź Conversaciones Con Ana Buriano┬╗. Pucara 1 (33). https://doi.org/10.18537/puc.33.01.07.